Een slimme winkelbeslisser winkelt bij Strabo

Winkels en winkelcentra. Volgens velen het meest dynamische vastgoedtype. In ieder geval is winkelvastgoed een uiterst concurrerende markt. Beslissingen worden steeds meer genomen op basis van kwantitatieve gegevens. Eigenaren, ontwikkelaars en retailers schreeuwen daarom om kwalitatief goede informatie. Om zo de concurrentie voor te zijn.

Strabo beschikt over deze gegevens (in de vorm van databases). Of we brengen de vastgoedgegevens betrouwbaar in kaart (veldwerk en rapporten). Een slimme winkelbeslisser winkelt daarom zelf bij Strabo: de verzamelaar van vastgoedgegevens.

Marketingvisie of detailhandelvisie

Onderzoek in een integrale aanpak

Onderzoek vandaag de dag vindt steeds meer plaats vanuit een integrale aanpak. Gericht op de marketing. Waarbij de focus ligt op bestaande centra. Hoe maak ik deze toekomstbestendig? Nou, door eerst je klanten te kennen en deze te leren begrijpen! Maar heb ook inzicht in je niet-klanten. Waarom blijven deze weg? Door een doelgroepbenadering ontstaat inzicht hierin. Modern onderzoek gaat verder dan een standaard passanten- en koopstromenonderzoek. Al vormen deze nog steeds de basis.

Positionering

Strabo heeft in de afgelopen tijd een onderzoeksinstrument ontwikkeld om centra sterker te positioneren. Zodat de kansen om een winnaar te zijn vergroot worden. Onderneem actie. Maar wel gericht. En slim. En klantgericht. Alleen… HOE doe je dat? En ook nog op basis van een gedegen visie? Wij komen te weten welke winkelformules het beste bij uw winkelcentrum passen. Zodat de bezoekerstotalen en bestedingen worden gemaximaliseerd. In een winkelcentrum zonder (of veel minder) leegstand. Er is geen sprake van DE oplossing. Want elk winkelcentrum is anders. En elk verzorgingsgebied ook. Onderzoek is van levensbelang. Om uw winkelcentrum een nieuwe ‘life cycle’ te geven. Op basis van een passende marketingvisie.

Een goede marketingvisie (cq detailhandelsvisie) en kennis over passende winkelformules in uw winkelcentrum vereisen onderzoek. GOED onderzoek. Er ontstaat dan inzicht in:

  • de huidige klanten (via passantenonderzoek);
  • het huidige verzorgingsgebied( via passantenonderzoek);
  • de niet-klanten en de redenen waarom deze wegblijven (via koopstromenonderzoek);
  • de concurrentiepositie (via koopstromenonderzoek);
  • de potentiële klant (via MOSAIC);
  • de huidige en toekomstige ontwikkelingen in het winkelaanbod in het verzorgingsgebied (via deskresearch);
  • de relevante landelijke trends én lokale trends in het verzorgingsgebied van het winkelcentrum (via deskresearch).

Door het samenbrengen van deze informatie kan het winkelcentrum gepositioneerd worden, voor zowel de korte als de langere termijn. Hieruit volgt dan ‘min of meer automatisch’ een op die locatie aansluitende branchering en marketing. Voor meer informatie wordt u verwezen naar hoofdstuk 2 van #WatNouEindeVanWinkels.

Passantenonderzoek

Enquêtes en tellingen zijn onze specialiteit. Face to face passantenonderzoek start met gedegen voorbereiding. Alle winkelcentra worden van tevoren bezocht. Alle telpunten worden in kaart gebracht. Wij maken een uitgewerkt plan van waar en wanneer er geteld en geënquêteerd wordt. Op de juiste plaatsen en in de juiste aantallen.

We geven de garantie dat het aantal af te nemen enquêtes en het aantal telminuten gehaald worden. We voeren correcties uit voor dubbeltellingen en voor non-respons. Zodat de resultaten ook betrouwbaar zijn. Kortom: Strabo garandeert een volledig kloppend databestand.

Lees hier meer over passantenonderzoek.

Koopstromenonderzoek

Wilt u weten wat het marktaandeel van uw winkelcentrum is? En het marktaandeel van de concurrenten? Een koopstromenonderzoek, dat vaak de basis vormt voor een distributieplanologisch onderzoek (dpo), biedt uitsluitsel. Met een koopstromenonderzoek wordt de marktpositie per branche bepaald, uitgedrukt in bindings- en afvloeiingspercentages. De enquêtes worden telefonisch afgenomen. Een koopstromenonderzoek brengt ook de niet-klant in kaart, belangrijk om juist van deze veel te leren.

Whize van Whooz

Klantgegevens (uit het passantenonderzoek, door middel van de zespositie-postcode) worden verrijkt met gegevens van Whize van Whooz. Whize geeft inzicht in de ‘lifestyle’, interesses, leeftijd, welstand en wijze waarop deze mensen benaderd kunnen worden.

Dit klantenprofiel kan vergeleken worden met het profiel van het verzorgingsgebied. Zo kan een over- of ondervertegenwoordiging van bepaalde consumententypen worden vastgesteld.

Het profiel van de potentiële consumenten in het verzorgingsgebied (andere wijken en omliggende steden/dorpen) wordt geschetst aan de hand van een vergelijking van consumenten in verschillende reistijdzones (0-10 minuten, 10-20, 20-30) en geheel Nederland.

En wat is dan de concrete ‘output’? Op heldere kaarten worden de dominante doelgroepen ‘geplot’. En in een tabel worden de doelgroepen (de ‘Whize-groepen’) in het verzorgingsgebied afgezet tegen de daadwerkelijke consumenten van het winkelcentrum. Tevens ontstaat inzicht in een groot aantal variabelen (van huishoudens in het verzorgingsgebied en consumenten van het winkelcentrum), zoals leeftijdsfase, huishoudenfase, besteedbaar inkomen, autobezit, vermogenspositie, lifestyle, behoeften en winkelvoorkeuren.

Ondernemersonderzoek / winkeliersonderzoek

Een winkelcentrum is een krachtenspel tussen consumenten, eigenaren én ondernemers. Je kunt die ondernemer daarom maar beter goed kennen. Hoe kijkt de ondernemer aan tegen het winkelcentrum? En de locatie? En het beleid? En hoe is de relatie met de eigenaar/beheerder? Strabo heeft een instrument ontwikkeld om de mening van de ondernemer te peilen. Betrouwbaar en onafhankelijk. Succes gegarandeerd. Want wij slagen er vrijwel altijd in om een respons van 80 tot 100% te behalen!

Parkeeronderzoek

Parkeren is misschien wel de belangrijkste reden om een winkelcentrum wel of niet te bezoeken. Kernvragen voor de eigenaren zijn dan ook: beschik ik wel over voldoende parkeerruimte? Kost een eventueel gebrek aan parkeerruimte mij klanten? Wat zijn de piekbelastingen? En: wat is het daadwerkelijke parkeergedrag van de consumenten? Hoe lang wordt een parkeerplaats gebruikt? Essentiële inputgegevens voor de zogenaamde ‘turn over’. Een capaciteitstelling en een parkeertelling, gecombineerd met een onderzoek naar het parkeergedrag, vormen vaak onderdelen van een Strabo-studie.

Parkeeronderzoek is ook geschikt voor niet-winkelgerelateerde onderwerpen. Bijvoorbeeld als het gaat om parkeren in woonwijken, op bedrijventerreinen en bij ziekenhuizen.

Huurprijsadvies

Betaalt uw huurder te weinig huur? Of klaagt hij dat hij te veel moet betalen? Wilt u, met andere woorden, als eigenaar weten wat een goede huurprijs is voor een winkel? Een evenwichtige huurprijs wordt bepaald aan de hand van vele facetten, zoals het druktebeeld, de omzet, de referentiehuren en het draagvlak. En die brengt Strabo voor u in kaart.

Aankoop- en verkoopadvies

Wilt u een winkelcentrum aankopen? Of juist verkopen? Wat is een reële prijs? Hoe vindt u de juiste koper of verkoper? Om de prijs te bepalen is kennis van het huidig functioneren en een voorspelling over het toekomstig functioneren van groot belang. Dit functioneren wordt dan gekoppeld aan begrippen als huurwaarde en beleggingswaarde. Gecombineerd met relevante aanvullende informatie resulteert dit in een aankoop- of verkoopadvies.