Succes- en faalfactoren op B- en C-locaties

29 October 2008

Folkingestraat

Over leegstand op A-locaties binnen de stadscentra van grote en middelgrote steden in Nederland hoeft niemand zich zorgen te maken. B- en C-locaties profiteren echter lang niet altijd van een hoge druk op A-locaties. In sommige gevallen is hier zelfs sprake van een overaanbod van winkelruimte. De afgelopen maanden heb ik in het kader van mijn Masterscriptie Planologie onderzoek gedaan naar de factoren die invloed hebben op het functioneren van een B- of C-locatie. Dit heb ik gedaan in de stadscentra van vier verschillende steden: Arnhem, Breda, Groningen en Heerlen.

Naast interviews met makelaars en gemeenten heb ik een enquête gehouden onder ruim 80 ondernemers die zijn gevestigd op B- en C-locaties. Hierbij is gevraagd naar de factoren die naar hun mening de aantrekkelijkheid van een locatie bepalen. Verreweg de belangrijkste hiervan is de aanwezigheid van zelfstandige ondernemingen. Consumenten, maar ook de ondernemers zien dit als belangrijk pluspunt van een B- of C-locatie. Door specialistische en unieke winkels onderscheiden de straten zich van A-locaties waar ketenbedrijven vaak overheersen. Zelfstandige ondernemingen kunnen op verschillende manieren gestimuleerd worden. Bijvoorbeeld door het aanbieden van kleine winkelunits met flexibele huurcontracten. Ook kan de gemeente zich actief bezighouden met het begeleiden van dergelijke ondernemingen bij het zoeken naar geschikte winkelruimte of een geschikte opvolger.

Uiteraard is ook de ligging belangrijk voor het functioneren van een locatie. In de loop der jaren zijn binnen stadscentra bepaalde looproutes ontstaan. Consumenten wijken maar mondjesmaat af van deze routes en op deze manier ontstaan er zogenaamde winkelcircuits. Als een locatie geen onderdeel uitmaakt van een dergelijk circuit zullen er weinig bezoekers op afkomen. Bij het plannen van nieuwe ontwikkelingen in stadscentra dient hiermee rekening gehouden te worden. Nieuwe winkelcentra, maar ook nieuwe bronpunten zoals parkeergarages hebben invloed op de bezoekersstromen.

Ook de uitstraling oftewel de spirit of the place van een locatie bepaalt het succes ervan. Het imago en de bekendheid bij de consument hebben uiteraard invloed op het aantal bezoekers. Doormiddel van vermeldingen op internetsites of in shoppinggidsjes kunnen locaties gepromoot worden bij het grote publiek.

Roel van Houwelingen

 

Dit onderzoek is verricht in opdracht van de Universiteit van Amsterdam (Masterscriptie Planologie) en Strabo. Roel van Houwelingen is per 1 oktober in dienst getreden bij Strabo als projectleider.

Indien u het onderzoek digitaal wilt ontvangen, kunt u contact opnemen met Roel van Houwelingen